神戸 拓光


(歌詞なし)
【コール:(右席)神戸! 神戸! (中席)神戸! 神戸! (左席)神戸! 神戸! (全員)神戸! 神戸!】応援歌トップページへ